Trivselregler


« Tillbaka


Trivselregler

Uppdaterade 2015-10-24

Styrelsen i HSB Brf Lillbacka har som mål att skapa ett tryggt och bra boende för alla föreningens medlemmar. Gemensamt kan vi uppnå detta genom att vi alla värnar om säkerheten och trivseln i vår förening. Styrelsen har sett över de trivselregler som funnits sedan tidigare i föreningen och detta har nu resulterat i detta uppdaterade regelverk med riktlinjer och rekommendationer.

Att bo i en bostadsrätt innebär att man ingår i en gemenskap där alla måste ta ansvar. Som medlem i en bostadsrättsförening har man en del i föreningens tillgångar men också i föreningens skulder. Man har naturligtvis ett särskilt ansvar för sin egen bostad men också för fastigheten som sådan. Med fastighet menas i det här fallet, alla bostadshus, övriga byggnader samt den mark som tillhör föreningen. Gemensamt äger och förvaltar vi fastigheten HSB Brf Lillbacka.

Genom att engagera sig i frågor som rör vårt boendet kan man också vara med och påverka utvecklingen i vårt område. Exempel på detta kan vara att närvara vid föreningens årsstämma, delta vid städdagar o dylikt eller kanske vara engagerad i föreningens styrelsearbete.

Föreningens tomtgränser & samfälligheten

Förutom att vi äger marken i föreningen, tillhör vi också en samfällighet tillsammans med våra grannkvarter. Det är viktigt att skilja på föreningens mark och marken utanför som tillhör samfälligheten. För att veta vart föreningens tomtgränser går finns gränsdragningarna uppsatta i föreningshuset på Skjutsvägen 20. Riktlinjerna i dessa trivselregler avser endast bostadsrättsföreningen och det som sker innanför föreningens tomtgräns. För att veta vad som gäller på mark utanför tomtgräns, får samfälligheten kontaktas då dessa riktlinjer kan skilja sig från bostadsrättföreningen.

Frihet & förändringar

Vår målsättning är att alla medlemmar skall ha så stor frihet som möjligt att anpassa sitt boende efter eget önskemål. Man får dock inte förändra något så att det kan verka estetiskt störande för grannar eller där fastighetens grundkonstruktion påverkas. Även vid av föreningen vidtagna förändringar skall den enskildes medlemmens intressen beaktas i största möjliga mån.

Ansvar & säkerhet

Den som med eller utan avsikt åstadkommer skada på byggnader eller mark är skyldig att anmäla detta till styrelsen. För allas säkerhet skall fackman anlitas vid installation av vitvaror eller liknande.

Underhållsansvar & felanmälan

För att förtydliga vilket ansvar varje bostadsrättsinnehavare har i sin lägenhet har samtliga medlemmar fått broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”. Här visas klart och tydligt vems underhållsansvaret är. Saknar du broschyren, kontakta styrelsen. Felanmälan görs hos HSB på telefon 010-442 20 00 eller via hemsidan www.hsb.se/goteborg. Detta gäller inte vid felanmälan av fjärrvärme, kabel-tv eller bredband som får göras hos respektive leverantör (se nedan). Innan felanmälan görs bör man ha kollat upp underhållsansvaret så man inte riskerar att få stå för kostnaden själv.

Innemiljö

Medlemmen har ansvar för att lägenhetens inre hålls i gott skick. Man bestämmer själv om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar. Vill man göra större förändringar, t ex flytta väggar, måste man ha tillstånd från styrelsen.

Uppvärmningen i vår förening sker via fjärrvärme hos Göteborg Energi där varje hus har ett fjärrvärmeskåp i varmförrådet i anslutning till entrén. Felanmälan görs direkt hos Göteborg Energi på telefon 020-626060 (inte via HSB). Vid uppvärmningsproblem kan en orsak vara att man behöver lufta elementen. Det är då viktigt att luftningen sker i rätt ordning, man skall börja med elementet i varmförrådet för att sedan söka sig innåt på nedre plan för att sedan ta elementen på övervåningen. Kontakta styrelsen om du känner dig osäker. Det är inte tillåtet att stätta in braskamin då detta innebär en påverkan på fasad (tak) samt andra större ingrepp inomhus. En kamin påverkar även omgivningens innemiljö då röklukt kommer in genom våra luftintag.

Ventilationen i våra hus sker via en mekanisk fläkt som är placerad på vinden. Luftintag finns under våra fönster medans utsuget sker från ett antal ventilationsdon som finns placerade på lämpliga platser i våra hushåll. För att ha rätt luftflöden i huset, är det viktigt att grundinställningar på våra ventilationsdon inte ändras. Man skall därför INTE röra på den inre justerbara delen av ventilationsdonen. Behöver ventilen rengöras för detta göras med fuktad trasa, eventuellt med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak. Vid rensning av kanalsystemet demonteras hela ventilen genom att vrida hela ramen motsols. Ytterliggare information om rengörning finns i de vita lägenhetspärmar som skall finnas i varje hus.

Utemiljö

Det är medlemmens skyldighet att sköta om den tomtmark som omger bostaden på ett tillfredsställande sätt. I de fall en häck omger tomten är det medlemmens ansvar att sköta hela den sträcka med häck som gränsar mot tomten, även i de fall där häcken skiljer tomten mot t ex lekplats. Det är även viktigt att hålla nere höjden på häckarna för att hålla fri sikt vid vägkorsningar och gång- & cykelvägar.

Vid plantering är det viktigt att inte plantera buskar och träd så att grannens tomtyta störs. Vid val av växtplats måste man också tänka på hur träd och buskar ser ut i framtiden. Staket får sättas upp vid uteplatser och mellan tomter, man måste dock följa de regler för bygglov som finns i Ale kommun. Vid tveksamheter kan man alltid kontakta styrelsen för hjälp. Samråd skall alltid ske med den närmaste grannen. Vid olika åsikter har styrelsen beslutsrätt. Om samtycke råder mellan grannar, är det tillåtet att göra förändringar på den skärmvägg som finns på uteplatsen på baksidan så länge medlemmarna själva står för material- och arbetskostnaden. Även här måste hänsyn tas till gällande bygglovsregler i Ale kommun.

Generellt gäller att vid åtgärder utöver vad som är vanligt förekommande skall styrelsen först kontaktas för samråd.

Fasad

Det är inte tillåtet att sätta upp saker som kan skada fasaden eller som kan vara störande för omgivningen. Det är därför förbjudet att installera luftvärmepumpar på våra hus då detta också påverkar den tekniska installationen i huset. Det är inte heller tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan störande anordning på fasaden. Markiser får sättas upp om detta görs på ett fackmannamässigt sätt då håltagningen kan skada fasaden. Det är också tillåtet att sätta upp egna nummerskyltar och byta ut utomhusbelysningen. Vid installation av eluttag eller liknande måste arbetet utföras av fackman.

Garage, förrådstillbyggnad & lekstugor

Vid ombyggnad från carport till garage, vid tillbyggnad av förråd eller uppsättande av lekstuga, gäller reglerna för bygglov som finns i Ale kommun. Glöm heller inte att prata med din granne.

Sophantering

Alla skall utan förbehåll följa anvisningarna för sophantering i vår förening. Att sopsortera är ett sätt för föreningen att spara pengar samtidigt som vi värnar om miljön.
I soprummet finns tydligt märkta kärl för sortering. Här kan du direkt sortera metall, plast, pappförpackningar, tidningar, kompostavfall samt brännbart. I soptunnorna vid föreningshuset får endast brännbart och kompost slängas, allt övrigt avfall skall slängas i respektive kärl i soprummet. Är tunnorna fulla skall avfallet slängas i soprummet!
Våra gröna kärl är endast avsedda för biologiskt nedbrytbart avfall. Detta är det avfall som kan komposteras och bli jord. Bioavfall får endast slängas i ”majspåsar” som finns att hämta på styrelsens expeditioner (första måndagen i varje månad kl. 18.30). Exempel på vad som skall slängas i en kompostpåse är matrester, frukt & grönsaker, bröd, hushållspapper, kaffefilter & sump och blommor.
Glas och större tomkartonger skall forslas till återvinningsstationen vid infarten till Ale Kulturrum (f.d. Ale Gymnasium) eller till återvinningsstationen på Sörmossen i Bohus. Skrymmande föremål såsom möbler, sanitetsgods, kyl frys m.m skall alltid forslas till Sörmossens återvinningsstation. Kontakta Ale kommun om du saknar ett besökskort/magnetkort till återvinningsstation i Bohus.
Trädgårdsavfall får varje medlem själv ta hand om, antingen i en egen trädgårdskompost eller så får man lämna detta på återvinningsstationen på Sörmossen. Möjlighet finns även att slänga trädgårdsavfall i den container som finns på våra städdagar. Det är naturligtvis inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i föreningens komposttunnor, detta är dom inte dimensionerade för.

Städdagar

Två gånger per år anordnar föreningen städdagar då vi städar våra gemensamhetsutrymmen och sköter om vår gemnsamma utemiljö. Det är då önskvärt att föreningens medlemmar ställer upp och bidrar med tid och kraft efter förmåga. Lika viktig som själva städningen, är att vi alla får tillfälle att träffas och umgås.

Trafik

På Backavägen som leder fram till vårt område gäller hastighetsgränsen 30 km/h. På föreningens vägar bör hastigheten vara ännu lägre. Med tanke på alla småbarn i vårt område måste alla försöka vara uppmärksamma och hålla nere hastigheten. Kör framförallt sakta vid korsningar, cykel- & gångvägar och vid våra farthinder som finns till för att skydda våra barn. Vid för hög fart över fartguppen kan boende i närområdet känna av skakningar, så tänk på hastigheten! Påminn även dina besökare om att tänka på hastigheten.

Parkeringsplatser

Parkering är bara tillåten på uppfarten till varje lägenhet. Gästparkering finns markerat på två platser i området. Dessa parkeringsplatser får inte användas för långtidsparkering av t ex bilar, släpkärror, husvagnar eller liknande.

Biltvätt

Biltvätt inom området är inte tillåtet. Det krävs spolplatta med speciell oljeavskiljare för att detta ska få ske. Vi har varken plats eller råd för detta utan hänvisar i stället till närliggande bensinstationer och tvätthallar.

Flaggstången

Föreningens flaggstång står centralt placerad vid lekplatsen mitt i området. Styrelsen bevakar inga allmänna flaggdagar utan det är upp till var och en om flaggning skall ske. Flaggan samt vev hämtas och lämnas vid styrelsehuset.

Kabel-TV

Via samfälligheten är vår förening ansluten till Canal Digitals kabel-tv nät. Grundutbudet är analogt och består av ca 20st kanaler. För ytterliggare information gå in på www.canaldigital.se. Vid längre driftsavbrott kontakta Seths på telefonnummer: 031-7062740. Innan felanmälan görs, kontrollera din egna utrustning såsom sladdar, antennkablar och kontakter. Hör också med grannarna om de har samma problem. Om det visar sig att det är din egna utrustning som felar får du själv stå för kostnaden. Genom Canal-Digital finns också möjligheten till digital-tv och ett stort utbud av tillvalskanaler för sport, film, hemspråk mm. Genom att denna möjlighet finns samtidigt som man även kan skaffa tv-kanaler via sitt bredband, är utgångspunkten i föreningen att det inte är tillåtet att sätta upp parabolantenner. I undantagsfall där hemspråksutbudet inte kan lösas, får ett förslag på lösning och diskret uppsättning presenteras för styrlesen. Även de närmaste grannarna bör informeras om den tilltänkta lösningen.

Bredband

Genom GothNets bredbandsnät har vi tillgång till deras tjänsteleverantörer av Internet- och IP telefonitjänster. Nätet sköts av Seths Open Network och via dem så kan man få information om vilka aktuella tjänsteleverantörer som finns att välja på. För information om tjänsteleverantörerna gå in på www.opennetwork.se. Signalen går via kabel-tv ledningarna in i våra hus till datauttagen som sitter på samma dosa som antennuttaget till kabel-tv. Det finns inget fibernär indraget i vårt område utan signalen går via koaxialkabel.

Hänsyn

Det är viktigt att inte låta TV eller musikanläggning stå på för högt eller göra något annat som stör grannarna. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 – 07.00. När vi ordnar en fest i bostaden och vet att ljudvolymen kommer bli högre än normalt, bör de närmasta grannarna bli informerade.

Rökning

Det råder absolut rökförbud i föreningens gemensamma utrymmen. När det gäller rökning på den egna tomten är rekommendationen att röka på uteplatsen på framsidan då denna är mer skyddad mot grannar. På baksidans uteplats kan grannar bli direkt påverkade om grannar sitter ute eller indirekt då röklukten letar sig in i luftintag eller öppna fönster.

Husdjur

Hund skall hållas kopplad inom området. Katt skall bära anordning med ägarens namn och adress. Alla husdjur skall övervakas av ägaren så att den ej förorenar eller förorsakar skada på annans tomt, allmänna utrymmen eller på lekplats. Ägaren till ett husdjur är skyldig att omgående ta hand om djurets avföring på sätt som är brukligt och som föreskrivs i lag.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. En väl genomförd grannsamverkan kan minska de brott som begås i området. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans ser om varandras hus eller lägenheter. Med hjälp av engagerade grannar kan många brott förhindras. Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut när du inte är hemma. Här nedan följer ett antal tips som finns på www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html:

 • Informera grannar om ni är bortresta och lämna kontaktuppgifter var ni kan nås vid behov. Lämna gärna nyckel så att grannen kan gå in och vattna och se så att allt är ok.
 • Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativt ha en större brevlåda med lås, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Då brevbärare ibland inte puttar i posten ordentligt, hjälp till och peta ner post och reklam om man ser att detta sticker upp i brevlåda.
 • Belysning utomhus. Ha gärna uthomhusbelysning som tänds med rörelsesensor vid entré- och altandörr. Annars får man be en granne att tända och släcka utomhusbelysning under kvällstid och under mörkare perioder.
 • Belysning inomhus. Arrangera så att lampor tänds och släcks under kvällstid och under mörkare perioder.
 • Ljud. Låt radion gå på timer så att det hörs ljud från huset. Slå dock inte på tvapparaten då detta ökar brandrisken.
 • Gräsklippning & snöskottning. Be en granne eller någon annan att klippa gräset vid längre bortovaro. Be även en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön.
 • Bilparkering. Be någon eller några grannar att parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.
 • Inbrottsverktyg. Städa tomten på verktyg som kan användas vid inbrott. Förvara trädgårdsredskap, stegar och andra saker som kan användas för att bryta sig in i låst förråd. Däremot kan man lämna framme leksaker eller dylikt i trädgården så att huset ser bebott ut.
 • Disk. Be den som vattnar blommor att lämna lite disk på köksbänken. Förändringar måste då göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
 • Vidarekoppla telefonen. Detta måste då ske på ett sätt så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande, ger signaler att ingen är hemma.
 • Lås. Se till att alla dörrar är låsta och lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklar till bilen. Förstärk skyddet genom att sätta upp låsbläck och extralås till det ordinarie cylinderlåset.